Yothinburana Alumni Association

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยบทกลอนแสดงความอาลัย

เพื่อเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากคุณครูอาวุโส ศิษย์เก่า และท่านผู้มีเกียรติ