Yothinburana Alumni Association

เอกสารสำคัญ/วารสารชมพูน้ำเงิน"หนังสือ 100 ปี ครูเฉลียว จำเริญมา" (ศิษย์เก่าทุกๆท่านควรมีควรอ่าน)


จัดทำขึ้นในโอกาสที่ชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะ จัดงานบูชาบูรพาจารย์ ฉลองอายุ 100 ปี ของท่านพร้อมมอบโล่เขิดชูเกียรติ ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ เกียกกายใน วันท่ี 17กุมภาพันธ์ 2558 และทำบุญอภิวันท์ครู ที่วัดอมฤต ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี ในวันที่ 12 มีนาคม 2558

เครดิตการจัดทำ
ชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะในฐานะเจ้าภาพ รวมทั้งองค์กรทุกๆส่วนที่สนับสนุนชมรมครูอาวุโสในการจัดทำ)