Yothinburana Alumni Association

ติดต่อสมาคม


1)สนง.ใหญ่ อาคารสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ซอยวัดพระเงิน เลขที่ 2 ถ.กาญจนาภิเษก หมู่ 1 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

2)สนง.ติดต่อ (สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ) ห้อง 203 อาคาร 9 ชั้น โรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่ เลขที่ 1313 ถนนประชาราษฎร์ สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800

admin@yothin-alumni.com

www.facebook.com/dekyothin


ผู้ประสานงานติดต่อและทีมงานประชาสัมพันธ์