Yothinburana Alumni Association

ประกาศเกณฑ์การพิจารณาการให้เช่าพื้นที่อาคารสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ซอยวัดพระเงิน เพื่อประกอบการพาณิชย์ประกาศเกณฑ์การพิจารณาการให้เช่าพื้นที่อาคารสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ซอยวัดพระเงิน เพื่อประกอบการพาณิชย์
โดยผู้เช่าเป็นผู้ตกแต่งอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

เปิดอ่านประกาศ


ความคืบหน้าการปรับปรุงอาคาร


รูปภาพ และ แผนผัง อาคารสมาคม
• ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดโครงการที่ต้องการจัดทำได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยส่งที่ email :
dang2501@hotmail.com
somkid_kru@hotmail.com


จากสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะโดย
คณะกรรมการการการใช้ประโยชน์
อาคารสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ

(สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ การตัดสินคัดเลือกผู้เสนอโครงการรายใด รายหนึ่งก็ตามที่พิจารณาแล้วว่าจะสามารถทำประโยชน์สูงสุดให้กับสมาคมฯได้ตามเกณฑ์ที่ประกาศถือเป็นที่สิ้นสุด)